สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศปรับปรุงเนื้อหาการสอบประกันคุณภาพ ด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศ... สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงเนื้อหาการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับการประเมินทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ประกอบด้วย 1. Computing Fundamentals 2. Key Application 3. Living Online เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป อินเทอร์เน็ต ฯลฯ จึงประกาศให้นักศึกษาทราบ และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบเนื้อหาที่ปรับปรุง ซึ่งกำหนดการที่จะนำมาใช้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะแจ้งให้ทราบต่อไปsunisa.o  |   17 มีนาคม 2565  |   16:21:03  |  

ไฟล์แนบ
ประกาศ-ปรับเนื้องหาข้อสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์-15-3-65.pdf