สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานแจ้งซ่อม (NSRU Maintenance)

ระบบงานแจ้งซ่อม (NSRU Maintenance)สำหรับนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการติดต่อแจ้งงานซ่อมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งหมวดการแจ้งซ่อม ดังนี้ งานอาคาร อนามัย และสุขาภิบาล งานไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ งานอาคาร สถานที่ งานสวน แจ้งงานซ่อมผ่านทางเว็บไซต์ https://e-maintenance.nsru.ac.th หรือ Scan QR Code โดยใช้ NSRU Account ในการเข้าสู่ระบบsunisa.o  |   1 พฤศจิกายน 2565  |   14:12:21  |  

ไฟล์แนบ
e-Mailtenance.jpg