ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1 แบบฟอร์มขอต่ออายุบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (NSRU Account) สำหรับนักศึกษา
2 แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (NSRU Account) สำหรับบุคลากร
3 แบบฟอร์มขอใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากร/หน่วยงานภายนอก
4 แบบฟอร์มขอ Microsoft Software License สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
5 แบบฟอร์มขอพื้นที่สร้างเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย
6 แบบฟอร์มขอใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัยสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
7 แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย
แบบฟอร์มงานบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
1 แบบฟอร์มบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2 แบบฟอร์มยืมวัสดุ ครุภัณฑ์