ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ ประกาศ/ระเบียบ ดาวน์โหลด
1 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2560
2 ระเบียบและข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าใช้บริการสื่อโสตทัศน์ พ.ศ. 2560
3 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 (อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับ ศูนย์วิทยบริการ)