“ฆ”

ซื่อผู้แต่ง (Names)เลขผู้แต่ง (Call Numbers)
111
ฆน121
ฆนธรส199
ฆนศิลา211
ฆนัท219
ฆนาคม221
ฆนานันท์222
ฆเนศร์311
ฆรณี331
ฆรภัณฑ์333
ฆราวาส334
ฆ้อง339
ฆ้องชัย341
โฆษก799
โฆษณา811
โฆษณา852
โฆษณาการ812
โฆษะ821
โฆษะกิจ849
โฆษิต859
โฆษิตา86
โฆสโก911
โฆสิต921
โฆสิตกร922
โฆสิตการพิมพ์929
โฆสิตเวิลด์999