“ฑ”

ซื่อผู้แต่ง (Names)เลขผู้แต่ง (Call Numbers)
111
ฑะณัน112
ฑิฆัมพร119
ฑิณ121
ฑิตยา699
เฑียร711
เฑียรชัย712
เฑียรโชติ719
เฑียรมาส721
เฑียรศิริ999