สำนักงานผู้อำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการฯ

อ่านต่อ..

แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

อ่านต่อ..

แบบฟอร์มการเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ..

กำหนดการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Audit Program)

อ่านต่อ..

กำหนดแผนการตรวจติดตามและประเมินผล (Internal Audit) ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2/2560

อ่านต่อ..

การประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักวิทยบริการฯ

อ่านต่อ..

รับมอบโล่ "คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด" และ "คลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิด"

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2560

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ศูนย์ ICT (Internal Audit)

อ่านต่อ..