ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์
2 แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม
3 แบบฟอร์มเสนอสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
4 แบบฟอร์มยืมวารสารไปถ่ายเอกสาร
5 ใบสมัครสมาชิกห้องสมุด-นักศึกษา
6 ใบสมัครสมาชิกห้องสมุด-บุคลากร
7 ใบสมัครสมาชิกห้องสมุด-บุคคลภายนอก
8 แบบฟอร์มการยืมหนังสือ/สิ่งพิมพ์ไปถ่ายเอกสาร
9 แบบฟอร์มส่งทรัพยากรระหว่างห้องสมุด
10 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมชั้น8
11 แบบฟอร์มใช้บริการ ชั้น5
12 ใบคำร้องกรณี ที่ผู้ใช้ บริการหาหนังสือบนชั้นไม่พบ
13 ใบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
14 แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องมัลติมีเดีย รายบุคคล
15 แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องมัลติมีเดีย กลุ่มย่อย
16 แบบฟอร์มขอใช้บริกำรห้องบริการสื่อโสตทัศน์ (คีตศิลป์)
17 แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องสื่อโสตทัศน์ (ห้องโฮมเธียเตอร์)
18 แบบฟอร์มซ่อมบารุงวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยบริการ
19 แบบฟอร์มขอใช้ห้องบริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์
20 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยประเภทอิเล็กทรอนิกส์
21 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก e-Library