ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
aritc

  ฐานข้อมูลออนไลน์
 • OPAC
 • ThaiLis (TDC)
 • Union Catalog of Thai Academic Libraries (UCTAL)
 • EBSCO Discovered Service
 • Springer Link
 • ScienceDirect
 • ProQuest Complete
 • ACM Digital Library
 • American Chemical Society Journal (ACS)
 • Emerald Insight
 • iG Library – All Collection
 • IEEE/IET Electronic Library (IEL)
 • Web of Science
Search for OPACOPAC
http://search.library.nsru.ac.th

ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสามารถค้นหาข้อมูลทางบรรณานุกรมของรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ สามารถตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศของตนเอง และสามารถค้นหาบทความจากวารสารที่มีให้บริการในห้องสมุดได้ทันที

Search for ThaiLis (TDC)ThaiLis (TDC)
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศไทย ของมหาวิทยาลัย 24 แห่ง นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลกร ในการเข้าใช้บริการ

Search for ThaiLis (TDC)Union Catalog of Thai Academic Libraries (UCTAL)
http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) คือ สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 24 แห่ง

Search for EBSCO Discovered ServiceEBSCO Discovered Service
https://search.ebscohost.com

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์ & วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

Search for Springer LinkSpringer Link
https://link.springer.com

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ วารสาร เป็นต้น

Search for ScienceDirect
ScienceDirect
www.sciencedirect.com

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน
Search for ProQuest Complete
ProQuest Complete
https://search.proquest.com

ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
Search for ACM Digital Library
ACM Digital Library
http://dl.acm.org/advsearch.cfm
ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

Search for American Chemical Society Journal (ACS)American Chemical Society Journal (ACS)
http://pubs.acs.org

ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

Search for Emerald InsightEmerald Insight
www.emeraldinsight.com

ฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ และกลยุทธ

Search for iG Library – All CollectioniG Library – All Collection
http://portal.igpublish.com/iglibrary/search

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่รวบรวมเอาหนังสือ จากหลากหลายสานักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สานักพิมพ์ โดยครอบคลุมสาขาวิชา อาทิเช่น บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ พยาบาล สาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download มี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่าง ๆได้กว่า 40 ภาษา พร้อมด้วยเครื่องมือการสืบค้นต่างๆIEEE/IET Electronic Library (IEL)
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

มีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม ของ IEEE และ IET รวมทั้งเอกสารมาตรฐานของ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 2,410,000 รายการ (Documents)Web of Science
http://webofknowledge.com/WOS

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์Toddler an Education Category Bootstrap Responsive Web Template| Home
แนะนำ
e-book
img
Sticker LINE เปลี่ยนชีวิต

-

แนะนำ
หนังสือ
img
20 คนไทย บุคคลสำคัญของโลก

แนะนำ
วารสาร
img
นิตยสารอมรินทร์ เบบี้ แอนด์ คิดส์.

-

img
ภารกิจพิชิตหุ้น Turnaround
ผู้แต่ง นพดล ดาวแสงสว่าง
เรียบเรียงโดย : -

ได้มุมมองที่มีความเฉพาะตัวเพราะเป็นหนังสือหุ้นที่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์การลงทุนของผู้เขียนเอง ซึ่งหลายเรื่องสามารถที่จะอ่านแล้วนำไปปรับใช้กับการลงทุนของผู้อ่านได้

img
คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก – The Magic of Thinking Big
ผู้เขียน : David J. Schwartz
เรียบเรียงโดย : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

เป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่เน้นให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม เป็นหนังสือที่มีความจริงจังในการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จอย่างมาก

aritcข่าวประชาสัมพันธ์การจัดทําบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน ๒๕๖๑

อ่านต่อ..

ประชาสัมพันธ์วารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Science & Technology Asia)

อ่านต่อ..

การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นของมหาลัยราชภัฎนครสวรรค์

อ่านต่อ..

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

อ่านต่อ..

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด ม.ใน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ

อ่านต่อ..

ประกาศรางวัลกิจกรรม "อ่านได้ อ่านดี "

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิต เล่มที่ 16 ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจกับการก้าวสู่นักเขียนมืออาชีพ" (คิ้วต่ำ)

อ่านต่อ..

ประมวลภาพการประกวดแข่งขันร้องเพลง ในงาน "บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2018" (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการสืบค้นสารสนเทศฯ วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ..aritc