ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY
ThaiLISlogo
กล่องสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Search NSRU Discovery Service)

Keyword Title Author

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศimg
ภารกิจพิชิตหุ้น Turnaround
ผู้แต่ง นพดล ดาวแสงสว่าง
เรียบเรียงโดย : -

ได้มุมมองที่มีความเฉพาะตัวเพราะเป็นหนังสือหุ้นที่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์การลงทุนของผู้เขียนเอง ซึ่งหลายเรื่องสามารถที่จะอ่านแล้วนำไปปรับใช้กับการลงทุนของผู้อ่านได้

img
คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก – The Magic of Thinking Big
ผู้เขียน : David J. Schwartz
เรียบเรียงโดย : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

เป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่เน้นให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม เป็นหนังสือที่มีความจริงจังในการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จอย่างมาก

aritcวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และลังคมศาสตร์ ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๕๕ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๒)

อ่านต่อ..

รายงานกำลังคนภาครัฐ 2561 (สำนักงาน ก.พ.)

อ่านต่อ..

จดหมายข่าวอุดมศึกษารายสัปดาห์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕๐๓ (สำนักงานปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ้ยและนวัตกรรม)

อ่านต่อ..

แจ้งเวลาเปิดให้บริการของหอสมุด ในช่วงปิดเทอม (1/2562)

อ่านต่อ..

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (พ.ศ. 2563 - 2564)

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ..

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแก่โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ

อ่านต่อ..

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์)

อ่านต่อ..

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดคลองสองหน่อ

อ่านต่อ..