ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ์ คงมี
ชื่อ – สกุล อาจารย์เสรี ชิโนดม
วัน เดือน ปี เกิด 9  พฤศจิกายน   2493
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน - คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
- ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว  มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต - ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มหาวิทยาลัยบูรพา  (พ.ศ.2551)
- ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  (พ.ศ. 2549)
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา  (พ.ศ. 2540)
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 254 ถ.สุวรรณศร ม.4  ต.วัฒนานคร  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
หมายเลขโทรศัพท์ 08-79879456
อีเมล์ seree@buu.ac.th