ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มงานวิชาการคอมพิวเตอร์
1 รายงานการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
2 การให้บริการงานประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
3 แบบฟอร์มการสมัครอบรมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านนคอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1 แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (NSRU Account) สำหรับนักศึกษา
2 แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (NSRU Account) สำหรับบุคลากร
3 แบบฟอร์มขอใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากร/หน่วยงานภายนอก
4 แบบฟอร์มขอ Microsoft Software License สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
5 แบบฟอร์มขอพื้นที่สร้างเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย
6 แบบฟอร์มขอใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัยสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
7 แบบฟอร์มขอบัญชีใช้งานบริการ Office365 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
8 แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย
9 แบบฟอร์มลงทะเบียนอุปกรณ์ใช้งาน Wi-Fi มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา
10 แบบฟอร์มลงทะเบียนอุปกรณ์ใช้งาน Wi-Fi ภายในมหาวิทยาลัยสำหรับบุคลากร
11 แบบฟอร์มลงทะเบียนอุปกรณ์ใช้งาน Wi-Fiภายในมหาวิทยาลัยสำหรับอุปกรณ์หน่วยงาน
แบบฟอร์มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
1 แบบฟอร์มการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2 แบบฟอร์มบันทึกความต้องการของระบบ
3 แบบฟอร์มบันทึกข้อผิดพลาดของระบบ
4 แบบฟอร์มการต่ออายุการใช้งานระบบ
5 แบบฟอร์มส่งมอบระบบ
6 ประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์
7 แบบฟอร์มการติดตั้งระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์มงานบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
1 แบบฟอร์มเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงานในความรับผิดชอบ สาหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม
2 แบบฟอร์มบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3 แบบฟอร์มเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานในความรับผิดชอบ
4 แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5 แบบฟอร์มยืมวัสดุ ครุภัณฑ์
แบบฟอร์มงานผลิตสื่อการเรียนออนไลน์
1 แบบฟอร์มขอเป็นผู้สร้างรายวิชาในระบบระบบการจัดการเรียนการสอน
2 แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการเข้าใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน