ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ์ คงมี
กศ.บ. (เคมี)
วท.ม. (การสอนเคมี)