สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2017-10-03 09:52:08 แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
2017-10-03 10:00:26 ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English
2017-10-03 10:11:53 ศูนย์วิทยบริการขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2560
2017-10-03 10:14:04 ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและประชาชนทั่วไป ทุกท่าน ร่วมรับชมสารคดีเทิดพระเกียรติ
2017-10-03 10:16:58 ขอเชิญร่วมงาน บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ ๒๐๑๖ ( Books & IT Fair 2016 @ NSRU )
2017-10-28 15:00:38 ขอเชิญชวนทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)
2017-10-28 15:05:11 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ เรื่อง การทำเดคูพาท
2017-10-28 15:08:58 ขอเชิญชวนเข้าใช้งานเว็บไซต์ eBook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-10-28 15:12:01 เพิ่มช่องทางสำหรับการสมัครเข้าใช้บริการ e-Book ของห้องสมุด
2017-10-28 15:14:37 ขอเชิญชวนเข้าใช้งานระบบห้องสมุดดิจิตอล ณ ศูนย์วิทยบริการ
2017-11-20 11:09:22 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศของหอสมุด
2017-12-01 14:44:36 การขนย้ายหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องสมุด ณ มรภ.นว ย่านมัทรี
2017-12-01 15:06:33 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศฯ ของหอสมุด
2017-12-04 15:15:20 คู่มือการอบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการสืบค้นสารสนเทศฯ
2018-01-08 11:26:31 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ
2018-01-08 13:37:36 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการ วันที่ 9 มกราคม 2561