สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2017-10-03 09:52:08 แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
2017-10-03 10:00:26 ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English
2017-10-03 10:11:53 ศูนย์วิทยบริการขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2560
2017-10-03 10:14:04 ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและประชาชนทั่วไป ทุกท่าน ร่วมรับชมสารคดีเทิดพระเกียรติ
2017-10-03 10:16:58 ขอเชิญร่วมงาน บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ ๒๐๑๖ ( Books & IT Fair 2016 @ NSRU )
2017-10-28 15:00:38 ขอเชิญชวนทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)
2017-10-28 15:05:11 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ เรื่อง การทำเดคูพาท
2017-10-28 15:08:58 ขอเชิญชวนเข้าใช้งานเว็บไซต์ eBook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-10-28 15:12:01 เพิ่มช่องทางสำหรับการสมัครเข้าใช้บริการ e-Book ของห้องสมุด
2017-10-28 15:14:37 ขอเชิญชวนเข้าใช้งานระบบห้องสมุดดิจิตอล ณ ศูนย์วิทยบริการ
2017-11-20 11:09:22 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศของหอสมุด
2017-12-01 14:44:36 การขนย้ายหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องสมุด ณ มรภ.นว ย่านมัทรี
2017-12-01 15:06:33 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศฯ ของหอสมุด
2017-12-04 15:15:20 คู่มือการอบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการสืบค้นสารสนเทศฯ
2018-01-08 11:26:31 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ
2018-01-08 13:37:36 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการ วันที่ 9 มกราคม 2561
2018-01-29 11:11:23 ประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องยืมอัตโนมัติของหอสมุด
2018-02-03 14:01:36 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการ ให้บริการล่วงเวลาของศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)
2018-02-13 12:40:19 ขอเชิญร่วมงาน "บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2018" (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-02-13 12:52:55 ขอเชิญร่วมพบกับ "คิ้วต่ำ" ในกิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิต เล่มที่ 16 ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจกับการก้าวสู่นักเขียนมืออาชีพ"
2018-02-13 13:08:49 ขอเชิญร่วมพบกับ "กรรัมภา" ในกิจกรรมเสวนานักเขียน ในหัวข้อ “กรรัมภา” (เขียน) หนังสือคือการเดินทาง
2018-02-24 13:51:47 ขอเชิญชวนทดลองทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI
2018-02-24 14:33:08 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด ม.ใน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ
2018-04-03 19:52:27 ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และฐานข้อมูล Academic Search Ultimate
2018-04-25 08:58:01 การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นของมหาลัยราชภัฎนครสวรรค์
2018-04-28 09:59:39 ประชาสัมพันธ์วารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Science & Technology Asia)
2018-05-15 10:23:20 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดทําบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน ๒๕๖๑
2018-05-28 10:09:09 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้งาน 2ebook Digital NSRU Library
2018-10-04 12:33:44 การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย
2018-10-04 12:41:13 ประชาสัมพันธ์โครงการ "การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO" Oct 2018
2018-11-06 23:59:52 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด ม.ใน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ
2018-11-16 11:45:09 ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนานานาชาติด้านวัฒนธรรมระดับภูมิภาคเอเชีย หัวข้อ “พิทักษ์มรดกวัฒนธรรม: เหลียวหลังแลหน้าประสาชาวเอเชีย”
2018-11-16 11:48:11 ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์"
2018-11-23 12:55:17 ประกาศหอสมุดงดให้บริการ ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. ถึง 4 ธ.ค. 2561
2019-01-03 13:41:50 ขั้นตอนการให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่างปิดปรับปรุงอาคาร
2019-01-03 13:43:22 ประชาสัมพันธ์แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการใหม่ของหอสมุด
2019-01-08 08:41:45 ขอเชิญชวนส่งบทความ "วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน"
2019-01-14 16:25:40 ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์" 2019
2019-02-03 13:31:09 แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) โดยใช้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC)
2019-02-12 10:00:23 ประชาสัมพันธ์วารสารหาดใหญ่วิชาการ Vol 16 No 2 (2018): กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
2019-03-02 08:57:20 ประชาสัมพันธ์ วารสาร MFU Connexion
2019-03-06 11:47:37 กิจกรรม "ล้วงแคะแกะเกากว่าจะมาเป็นกรงกรรม"
2019-03-22 11:23:50 การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นของมหาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปี 2562
2019-03-28 09:19:24 ประชาสัมพันธ์บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพระปกเกล้า (KPI ebooks)
2019-04-03 18:11:55 แจ้งเวลาเปิด - ปิดให้บริการของหอสมุด
2019-04-11 11:09:59 แจ้งปรับปรุงระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
2019-04-22 11:41:02 ประชาสัมพันธ์วารสารกรมบังคับคดี (eBook)
2019-04-26 09:39:21 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2562
2019-04-26 10:33:46 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี่ที่ 17 ฉบับที่ 3
2019-04-30 12:56:34 ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF (IMF eLibrary)
2019-05-09 23:46:32 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ล้อมวงอ่านเป็นวิทยาทาน"
2019-05-13 13:54:47 ปรับปรุงเว็บไซต์ ThaiLIS
2019-05-15 13:58:39 ประชาสัมพันธ์ นิตยสาร @Amphoe 1/2562 (กรมการปกครอง)
2019-05-16 13:44:56 ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการซายน์เทค มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
2019-05-16 15:23:31 ประชาสัมพันธ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ KMITL News ฉบับที่ 66
2019-05-17 14:57:53 ขอเชิญประชาชนจิตอาสา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา”
2019-05-23 13:58:04 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์ และการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2019-05-24 13:42:21 ประชาสัมพันธ์วารสาร "วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562"
2019-05-29 09:32:10 ประชาสัมพันธ์วารสารการงบประมาณออนไลน์
2019-06-06 09:39:51 ประชาสัมพันธ์วารสาร "กระบวนการยุติตรรรม ปีที่ ๑๒ เล่มที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๒"
2019-06-18 16:00:17 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว วช."
2019-07-01 11:18:10 ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์"
2019-07-10 14:59:58 ประชาสัมพันธ์วารสารสถานการณ์ด้านแรงงาน
2019-07-23 08:50:30 ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องความมั่นคงของสารสนเทศ