สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2017-10-03 09:52:08 แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
2017-10-03 10:00:26 ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English
2017-10-03 10:11:53 ศูนย์วิทยบริการขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2560
2017-10-03 10:14:04 ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและประชาชนทั่วไป ทุกท่าน ร่วมรับชมสารคดีเทิดพระเกียรติ
2017-10-03 10:16:58 ขอเชิญร่วมงาน บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ ๒๐๑๖ ( Books & IT Fair 2016 @ NSRU )
2017-10-28 15:00:38 ขอเชิญชวนทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)
2017-10-28 15:05:11 กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ เรื่อง การทำเดคูพาท
2017-10-28 15:08:58 ขอเชิญชวนเข้าใช้งานเว็บไซต์ eBook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-10-28 15:12:01 เพิ่มช่องทางสำหรับการสมัครเข้าใช้บริการ e-Book ของห้องสมุด
2017-10-28 15:14:37 ขอเชิญชวนเข้าใช้งานระบบห้องสมุดดิจิตอล ณ ศูนย์วิทยบริการ
2017-11-20 11:09:22 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศของหอสมุด
2017-12-01 14:44:36 การขนย้ายหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องสมุด ณ มรภ.นว ย่านมัทรี
2017-12-01 15:06:33 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศฯ ของหอสมุด
2017-12-04 15:15:20 คู่มือการอบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการสืบค้นสารสนเทศฯ
2018-01-08 11:26:31 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ
2018-01-08 13:37:36 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการ วันที่ 9 มกราคม 2561
2018-01-29 11:11:23 ประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องยืมอัตโนมัติของหอสมุด
2018-02-03 14:01:36 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการ ให้บริการล่วงเวลาของศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)
2018-02-13 12:40:19 ขอเชิญร่วมงาน "บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2018" (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-02-13 12:52:55 ขอเชิญร่วมพบกับ "คิ้วต่ำ" ในกิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิต เล่มที่ 16 ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจกับการก้าวสู่นักเขียนมืออาชีพ"
2018-02-13 13:08:49 ขอเชิญร่วมพบกับ "กรรัมภา" ในกิจกรรมเสวนานักเขียน ในหัวข้อ “กรรัมภา” (เขียน) หนังสือคือการเดินทาง
2018-02-24 13:51:47 ขอเชิญชวนทดลองทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI
2018-02-24 14:33:08 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด ม.ใน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ
2018-04-03 19:52:27 ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และฐานข้อมูล Academic Search Ultimate
2018-04-25 08:58:01 การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นของมหาลัยราชภัฎนครสวรรค์
2018-04-28 09:59:39 ประชาสัมพันธ์วารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Science & Technology Asia)
2018-05-15 10:23:20 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดทําบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน ๒๕๖๑
2018-05-28 10:09:09 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้งาน 2ebook Digital NSRU Library
2018-10-04 12:33:44 การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย
2018-10-04 12:41:13 ประชาสัมพันธ์โครงการ "การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ จากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO" Oct 2018
2018-11-06 23:59:52 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด ม.ใน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ
2018-11-16 11:45:09 ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนานานาชาติด้านวัฒนธรรมระดับภูมิภาคเอเชีย หัวข้อ “พิทักษ์มรดกวัฒนธรรม: เหลียวหลังแลหน้าประสาชาวเอเชีย”
2018-11-16 11:48:11 ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์"
2018-11-23 12:55:17 ประกาศหอสมุดงดให้บริการ ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. ถึง 4 ธ.ค. 2561