สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 25 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ก่อนนำไปใช้งานจริง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Laboratory 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา25 กันยายน 2562   15:55:26