ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


วิชาการคอมพิวเตอร์


พัฒนาระบบสารสนเทศ


คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต


ผลิตสื่อการเรียนออนไลน์


แบบฟอร์มบริการ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ..

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการ วันที่ 9 มกราคม 2561

อ่านต่อ..

ขอเชิญร่วมอบรม "VR App Development for Education and Learining"

อ่านต่อ..

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)

อ่านต่อ..

แจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)

อ่านต่อ..

อบรมการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 2

อ่านต่อ..

ประชุมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางการนำเสนอข่าวกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และกองการเจ้าหน้าที่

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุง และออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2560

อ่านต่อ..