ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แจ้งการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยฯ

อ่านต่อ..

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การใช้งานระบบให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์

อ่านต่อ..

ประชาสัมพันธ์ นศ.ที่สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ก่อนวันที่ 4 มค.62 ให้รีบมาติดต่อรับวุฒิบัตร

อ่านต่อ..

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

อ่านต่อ..

ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0

อ่านต่อ..
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


วิชาการคอมพิวเตอร์


พัฒนาระบบสารสนเทศ


คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต


ผลิตสื่อการเรียนออนไลน์


แบบฟอร์มบริการ