สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอการใช้งานระบบ e-Office

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนะการใช้งานระบบการจองห้องประชุม/สัมมนา ระบบการแจ้งเตือน NSRU LINE Notify และอื่น ๆ ณ อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์12 กุมภาพันธ์ 2563   16:33:23