สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอการใช้งานระบบ e-Office

วันที่ 17 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ให้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์17 เมษายน 2563   11:34:53