สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เสรี ชิโนดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.นงเยาว์ ในอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์อารี ธัญกิจจานุกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสารสนเทศ (ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวการการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสำนักวิทยบริการฯ เป็นอย่างมาก และมีการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์24 ธันวาคม 2563   16:00:37