สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรม ICDL

วันที่ 30-มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการต้นแบบระบบการอบรม "กลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูง เฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย" สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลขั้นสูงเพื่อการศึกษา ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยทีมวิทยากร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์1 เมษายน 2565   16:27:54