สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีบุคลากรได้ร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 4 หัวข้อ ดังนี้ ... 1. การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (นายวิชชากร คูหาทอง) 2. แนวทางการพัฒนากระบวนการคัดสื่อโสตทัศน์ออก (น.ส.รมย์นลิน แตงนวลจันทร์ และนางปารวี เรืองจุติโพธิ์พาน) 3. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (สําหรับพลเมืองไทย) (นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร) 4. การพัฒนาระบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (นายสุวิศาล ทับแสง) ... ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร27 มกราคม 2566   11:18:07