สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21

วันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำวิธีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ได้แก่ การคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ การติดแถบสีหนังสือ ติดตั้งโปรแกรม OpenBlibio รุ่น My Lib เพื่อจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมแนะนำวิธีการลงรายการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (ประเภทหนังสือ) การแก้ไขข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ การพิมพ์รายชื่อหนังสือและบาร์โค้ด การติดเลขหมู่หนังสือและบาร์โค้ด การสมัครสมาชิก และการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ให้แก่ ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี2 กุมภาพันธ์ 2567   10:27:23