สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ และการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฐิติยาวรดา กันภัย และอาจารย์พิศาล คงเฉียด รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี10 มิถุนายน 2567   11:15:32