สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ของสำนักวิทยบริการฯ โดยมี อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรบรรยาย การวิเคราะห์สถานการณ์ที่สำนักวิทยบริการฯ กำลังเผชิญอยู่เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมโยงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในการนี้ได้จัดกิจกรรมสร้างสุขในการทำงาน (Happy Workplace) โดยการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารและบุคลากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุม สวนไทรโยค รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี10 มิถุนายน 2567   11:22:12