สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูลการจัดทำวิทยานิพนธ์

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 อาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูลการจัดทำวิทยานิพนธ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ และนางสาวจริยา ทิพย์หทัย รักษาการหัวหน้าสำนักงานฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในครั้งนี้ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์28 ตุลาคม 2560   16:21:56