สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ เรื่อง การทำเดคูพาท

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยบริการได้จัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ เรื่อง การทำเดคูพาท ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ การทำกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์28 ตุลาคม 2560   16:24:15