สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 20 กันยายน 2560 สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์เสรี ชิโนดม (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ผศ.สุวรรณ์ คงมี (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา) และอาจารย์วลุลี โพธิรังสิยากร (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรสารสนเทศ) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ เป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์31 ตุลาคม 2560   15:21:16