สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักวิทยบริการฯ

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ มีการประชุมเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา31 ตุลาคม 2560   15:25:14