สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุง และออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุง และออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพัฒนาระบบสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 15) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานก่อนนำเว็บไซต์เผยแพร่1 พฤศจิกายน 2560   16:37:40