สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน Job Description" และ "การกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ และการเขียนแบบฟอร์มเสนอโครงการ"

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการ เรื่อง "การเขียน Job Description" ได้รับเกียรติจากนางสาวจริยา ทิพย์หทัย รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในช่วงเช้า และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ และการเขียนแบบฟอร์มเสนอโครงการ" ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา อนุกูลธนากร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในช่วงบ่าย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้บุคลากรได้รับความรู้ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานกล่าวปิดงาน พร้อมทีมผู้บริหารเข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Laboratory 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์30 พฤศจิกายน 2560   21:07:44