สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15)25 กุมภาพันธ์ 2561   08:43:06