สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมติดตามงาน การเตรียมงาน WUNCA ครั้งที่ 37

วันที่ 7 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมติดตามงาน การจัดเตรียมงาน "การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (37th WUNCA)" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) โดยมีอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานแต่ละฝ่ายเข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์7 มีนาคม 2561   16:24:17