สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรางวัลกิจกรรม "อ่านได้ อ่านดี "

[ครั้งที่ 1] นายชำนาญ แกล้วกล้า นางสาวพรรณพร เพ็ญภู่ นางสาวศศิภา รัตนะวัน นางสาวลูกเกตุ ชิวผาปรม นางสาวเบญจมาศ [ครั้งที่ 2] นางสาวทัดดาว ชาติเชื้อ นางสาวสิณี ร่มจำปา นางสาวสุกันยา เรืองสี นายสุนทรไชย กรัดกระยาง นายชานัฐธนพล [ครั้งที่ 3] นางสาวจริยา เทียมศร ผศ.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย นางสาวณัฐธิดา เหมือนทรัพย์ นางสาวณัฐฐินันท์ แจ่มใส [ครั้งที่ 4] อาจารย์นิรันดร์ เลิศบรรธนาวงศ์ นางสาวจุฬีพร สุขศรี นางสาวพรรณพร เพ็ญภู่ นางสาวทัดดาว ชาติเชื้อ นางสาวหนึ่งอุทัย คงเพชรศักดิ์ ติดต่อได้ที่งานบริการเคาท์เตอร์ ชั้น 1 หอสมุด หรือ โทร 056 219 100 ต่อ 1534 #NSRULibPR7 มีนาคม 2561   18:51:02