สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Kahoot&Plickers"

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Kahoot&Plickers" ได้รับเกียรติจากอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์11 พฤษภาคม 2561   16:19:42