สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งาน Google Application สำหรับการเรียนการสอน"

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งาน Google Application สำหรับการเรียนการสอน" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์25 พฤษภาคม 2561   09:32:37