สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมจัดเตรียมงาน WUNCA ครั้งที่ 37

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37" โดยมีอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม โดยการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์7 มิถุนายน 2561   14:58:21