สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษา มรภ.เทพสตรี ศึกษาดูงานศูนย์ ICT

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นักศึกษา (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงานและเผยแพร่ผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์29 มิถุนายน 2561   12:47:37