สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพ "กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561"

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หอสมุดได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)9 กรกฏาคม 2561   15:06:38