สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพ "กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561"

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์10 กรกฏาคม 2561   15:05:06