สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 7/2561 โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ และมีการมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล หัวหน้ากลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ชยันต์ นันทวงศ์ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ได้จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์20 กันยายน 2561   13:51:12