สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันธวัช นุนารถ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำนักศึกษารายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ต ชั้นปีที่ 3 และรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 4 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีนายสุวิศาล ทับแสง นายวิทยา สีระวัตร และนายอาดัม จิกิตศิลปิน เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการฯ ถ่ายทอดความรู้ด้านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย และพาเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์9 ตุลาคม 2561   11:35:34