สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรดน้ำดำหัวเพื่อสืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 19 เมษายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติ และแนวทางการให้บริการในด้านต่างๆ ของสำนัก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในที่ประชุม และได้ถือโอกาสจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี ผศ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ และอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดี มาร่วมงาน พร้อมทั้งกล่าวให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์19 เมษายน 2562   15:58:56