สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานบริการสำนักวิทยบริการฯ แก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ได้นำเสนอเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ รวมถึงงานบริการด้านต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจ และเป็นการเชิญชวนให้เข้ารับบริการระบบที่มีให้มากยิ่งขึ้น ในที่ประชุมของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์24 มิถุนายน 2562   13:57:10