สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคู่มือการอบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการสืบค้นสารสนเทศฯ

ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านเอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ได้ที่: https://goo.gl/5ttmDs และร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการสืบค้นสารสนเทศฯได้ที่: https://goo.gl/X8QyZp สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook : https://www.facebook.com/messages/t/Library.NSRU หรือ โทร. 05 612 9100 ต่อ 1550gasidid.p  |   4 ธันวาคม 2560  |   15:15:20  |