สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และฐานข้อมูล Academic Search Ultimate โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile รายละเอียด: ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 URL: goo.gl/ycQVhy 2. ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate รายละเอียด: เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Completeเป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 URL : goo.gl/FWY1JH



gasidid.p  |   3 เมษายน 2561  |   19:52:27  |  

ไฟล์แนบ
gale acedemic onefile 2018.jpg academic seach ultimate.png