สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนานานาชาติด้านวัฒนธรรมระดับภูมิภาคเอเชีย หัวข้อ “พิทักษ์มรดกวัฒนธรรม: เหลียวหลังแลหน้าประสาชาวเอเชีย”

ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนานานาชาติด้านวัฒนธรรมระดับภูมิภาคเอเชีย หัวข้อ “พิทักษ์มรดกวัฒนธรรม: เหลียวหลังแลหน้าประสาชาวเอเชีย” . วันศุกร์ที่ 25 และวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ หอประชุม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ . ลงทะเบียนภายใน 30 พ.ย.นี้ ได้รับส่วนลดพิเศษ! เข้าสู่เว็บเพจ เพื่อลงทะเบียน http://conference2019.siam-society.org/registration.html . รายละเอียดของงานสัมมนา . งานสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับนิยามของวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรม และการพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย ว่ามีความแตกต่างจากแนวทางของตะวันตกโดยมีนัยสำคัญอย่างไร งานสัมมนาจะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมในบริบทของเอเชีย (ซึ่งในที่นี้ ไม่รวมถึงภูมิภาคเอเชียกลางและเอเชียตะวันตก) . ในยุคสมัยที่เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก้าวหน้าไปเร็วมาก สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงริเริ่มโครงการสัมมนานานาชาติระดับภูมิภาคเอเชีย หัวข้อ “พิทักษ์มรดกวัฒนธรรม: เหลียวหลังแลหน้าประสาชาวเอเชีย” (Heritage Protection: The Asian Experience) ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 – วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการสัมมนาครั้งนี้ จะมีนักคิด ผู้เชี่ยวชาญ และนักปฏิบัติการด้านมรดกวัฒนธรรม มาศึกษาวิเคราะห์ความหมายของคำว่า ‘วัฒนธรรม’ ‘มรดกวัฒนธรรม’ และ ‘การพิทักษ์มรดกวัฒนธรรม’ ของประเทศต่างๆ ในเอเชีย . หัวข้อการสัมมนาแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อย่อย แต่ละหัวข้อย่อย ดังนี้ 1.มรดกวัฒนธรรมคืออดีตที่ยังมีชีวิต (Heritage is the Living Present of the Past) 2.ประชาชนกับความเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรม (People taking ownership of heritage) 3.จะใช้กฎหมายเพื่อปกป้องมรดกวัฒนธรรมได้อย่างไร (How to put law to work on behalf of heritage protection?) 4. พลังของผู้ประกอบธุรกิจจะส่งเสริมการปกป้องมรดกวัฒนธรรมได้อย่างไร (How can entrepreneurial energies complement heritage protection?) . วิทยากรจาก 12 ประเทศในทวีปเอเชีย จะมาอภิปรายประเด็นสำคัญภายใต้หัวข้อบทความสัมมนาของแต่ละท่าน ท่านละ 20 นาที บทคัดย่อของวิทยากรทุกท่านจะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่สำหรับผู้เข้าร่วมฟังงานสัมมนา . สยามสมาคมฯ จะจัดพิมพ์หนังสือรวมบทความสัมมนาฉบับเต็มในปี 2562 . การสัมมนาจัดเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีการแปลสดเป็นภาษาไทยตลอดรายการ . #NSRULibPRgasidid.p  |   16 พฤศจิกายน 2561  |   11:45:09  |