สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนส่งบทความ "วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน"

เชิญชวนส่งบทความ "วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน" ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ ที่มีเนื้อหาด้าน ☑️ รัฐศาสตร์ ☑️ รัฐประศาสนศาสตร์ ☑️ นิติศาสตร์ ☑️ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ☑️ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ☑️ การส่งเสริมธรรมาภิบาล ☑️ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ☑️ กระบวนการยุติธรรม/อาชญาวิทยา ☑️ คุณธรรม/จริยธรรมหรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยส่งไฟล์ต้นฉบับบทความผ่านระบบการส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบทความ https://bit.ly/2MO3VOc รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ombudsman.go.th/ombudsmanstudies (หัวข้อ "วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน")gasidid.p  |   8 มกราคม 2562  |   08:41:45  |