สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์วารสารหาดใหญ่วิชาการ Vol 16 No 2 (2018): กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

วารสารหาดใหญ่วิชาการ Vol 16 No 2 (2018): กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยท่านสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/issue/view/12491 ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดก่อนส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/index หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 0 7420 0300 ต่อ 341 หรือ 0 7420 0347gasidid.p  |   12 กุมภาพันธ์ 2562  |   10:00:23  |