สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการซายน์เทค มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการซายน์เทค มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 วารสารวิชาการซายน์เทค มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ อาหาร วิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์ประยุกต์ โดยจัดพิพม์ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับประจำเดือนมกราคม- มิถุนายน และฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยท่านสามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.pkru.ac.th/researchscience/journal.html


และขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารซายน์เทค มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ที่
Email: researchscience@pkru.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม
www.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/about/submissionsgasidid.p  |   16 พฤษภาคม 2562  |   13:44:56  |