ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องประชุม
งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ระบบตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงาน หรือติดตามงานซ่อม สามารถตรวจสอบได้ที่ http://aritc.nsru.ac.th/ictmaterial/com_service/"


งานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตงานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องประชุม

http://aritc.nsru.ac.th/intservice/carlendar/

Contacts
กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) ชั้น 2
itzone@nsru.ac.th
0-5621-9100 ต่อ 1525