. ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การยืม-คืนสื่อโสตทัศน์

ขั้นตอนการใช้บริการห้องโสตทัศน์


ห้องบริการโสตทัศน์


แบบฟอร์มขอใช้บริการโสตทัศน์

หมายเหตุ : แบบฟอร์มขอใช้บริการโสตทัศน์นี้จำเป็นต้องกรอกและยืนยันสิทธิ์ที่หน้าเคาท์เตอร์ชั้น 7 เท่านั้น